top of page

Privacybeleid

Dit privacybeleid is gebaseerd op EU-verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en uw geïnformeerde toestemming. Het doel ervan is u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door deze site wordt verzameld, hoewel deze site links naar andere externe sites kan bevatten. U begrijpt dat we niet kunnen garanderen dat deze sites hetzelfde privacybeleid hanteren als wij, daarom raden we u aan om het privacybeleid te lezen van de websites waar u naartoe wordt gebracht. ) om deze te bezoeken voordat u uw persoonlijke gegevens overhandigt .

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dergelijke wijzigingen worden onmiddellijk van kracht. Bij elk nieuw gebruik van deze site onderwerpt u zich echter aan het geldende privacybeleid.

 

We nodigen u ook uit om deze pagina regelmatig opnieuw te lezen om uw toestemming te behouden.

 

Welke informatie wordt op deze site verzameld?

Wanneer u een website bezoekt, blijft u anoniem. De informatie die tijdens uw browsen wordt verzameld, wordt gebruikt om uw gedrag op deze site te analyseren en het gebruik dat u ervan maakt om uw gebruikerservaring te verbeteren.

 

De overige persoonsgegevens die wij verzamelen, zoals uw achternaam, voornaam, postadres, telefoonnummer of e-mailadres, worden alleen verzameld als u akkoord gaat om deze aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, in het kader van beheer van uw offerteaanvraag of indien u gecontacteerd wenst te worden.

We verbinden ons er ook toe om alleen de informatie te verzamelen die strikt noodzakelijk is om uw aanvraag te verwerken.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om:

 

  • Beheer van klantenrelaties (offerte, bestelling, aankoop, informatieaanvraag, enz.)

  • Volg onze informatie (nieuwsbrief, klantenherinnering, informatie, promotieaanbiedingen, enz.)

Hoe worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Wij verbinden ons ertoe om de strikte vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te respecteren en ze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ermee heeft ingestemd ze aan ons mee te delen. Ze worden echter niet langer bewaard dan nodig is, d.w.z. voor de duur van onze samenwerking plus de wettelijke verjaringstermijn. Daarna worden ze vernietigd.

Het is mogelijk dat we ze moeten doorgeven aan derden zoals onze IT-dienstverlener, onze host, ... We garanderen echter dat ze volgens een beveiligd protocol worden overgedragen en door hen met de grootste zorg en maximale veiligheid worden verwerkt. .

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht om geen persoonsgegevens aan ons te willen meedelen. In dat geval kunt u door deze site bladeren, maar u hebt geen toegang tot alle functies (bijvoorbeeld inschrijven op de nieuwsbrief, vragen om gecontacteerd te worden, enz.)

U heeft het recht op inzage, correctie en intrekking van uw persoonsgegevens. U kunt dit recht uitoefenen, bijvoorbeeld door ze bij te werken, door ons te vragen ze te corrigeren, aan te vullen, bij te werken, te vergrendelen of door ons te vragen dat uw gegevens niet langer op onze distributielijst verschijnen, door contact met ons op te nemen via het volgende adres info@computertelecom.be


en door bij uw aanvraag een kopie van een geldig identiteitsbewijs (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs) te voegen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL als u dit nodig acht. In dit geval nodigen wij u uit om hun website te raadplegen om de uitvoeringsvoorwaarden te kennen (www.cnil.fr)

 

Ook heeft u recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt op hetzelfde adres als voorheen verzoeken dat wij u op een bruikbare drager alle persoonsgegevens teruggeven die u ons hebt verstrekt met het oog op bijvoorbeeld overdracht aan een derde partij.

 

Ten slotte heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens om legitieme redenen, evenals het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming hebt gegeven. U kunt van dit recht gebruik maken door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het hier vermelde adres info@computertelecom.be

Wat als ik nog vragen heb?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op info@computertelecom.be  of per post:


15 rue de la Croix du Maïeur - 7110 Strepy-Bracquegnies.

De gebruiker van de website erkent over de vaardigheden en middelen te beschikken die nodig zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van deze site. Hij erkent ook kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze te respecteren.

Klik hier voor alle informatie over het gebruik en de configuratie van cookies:  "Meer informatie over cookies".

De informatie die via deze site wordt verzameld, is afkomstig van de vrijwillige registratie van een e-mailadres dat door de internetgebruiker is opgegeven. Ze stellen hem in staat om documentatie te ontvangen, om te leren over elk rechtspunt of om gecontacteerd te worden door de advocaat. Deze informatie wordt nooit meegedeeld aan een derde partij. De verwerking via deze site, die is uitgevoerd met het oog op informatie, is een routinematige verwerking die waarschijnlijk geen inbreuk zal maken op de persoonlijke levenssfeer van personen in het kader van hun regelmatig gebruik. Het doel van deze verwerking kan uiteraard zijn het aanleggen van adressenbestanden ten behoeve van informatie of externe communicatie met betrekking tot het doel of de activiteit van de publicatiedirecteur.

 

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie op zijn navigatiesoftware kan worden geïnstalleerd. Een cookie is een element dat de gebruiker niet identificeert, maar wordt gebruikt om informatie vast te leggen met betrekking tot de navigatie van deze laatste op de website. De gebruiker kan deze cookie deactiveren via de parameters die verschijnen in zijn navigatiesoftware.

De gebruiker heeft recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van gegevens die op hem betrekking hebben (artikel 34 van de wet "Informatique et Libertés").


Om dit recht uit te oefenen, kan de gebruiker contact opnemen met de bovengenoemde publicatiedirecteur.

Elke volledige of gedeeltelijke weergave van deze site, op welke manier dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van de website is verboden en vormt een inbreuk die strafbaar is volgens de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Hetzelfde geldt voor alle databanken die op de website verschijnen en beschermd worden door de bepalingen van de wet van 11 juli 1998 die de Europese richtlijn van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken omzet in het Wetboek van Intellectuele Eigendom (IPC).

De handelsmerken van de website-exploitant en zijn partners, evenals de logo's die op de site verschijnen, zijn elementen die worden beschermd door de bepalingen van het intellectueel eigendomsrecht en kunnen zonder de toestemming van de publicatiedirecteur niet worden onderworpen aan enige reproductie of gedeeltelijke of volledige vertegenwoordiging.

De hyperlinks die in het kader van de website zijn geplaatst naar andere bronnen op het internetnetwerk, en in het bijzonder naar zijn partners, zijn onderworpen aan de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Bezoekers van de website mogen geen hyperlink naar deze sites plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de exploitant van de website.

In overeenstemming met de artikelen L.612-1 en volgende van verordening nr. 2016-301 van 14 maart 2016, heeft u de mogelijkheid om in geval van een geschil met een advocaat kosteloos een beroep te doen op de consumentenbemiddelaar die zal worden de Nationale Bemiddelaar bij du Conseil National en waarvan de contactgegevens als volgt zijn: CNB - Consumer Mediator, 22 rue de Londres, 75009 PARIJS.

 

Deze site is gemaakt en eigendom van SPRLHORECA COMPUTER TELECOM, een vestiging gelegen in de rue de la Croix du Maïeur, 15 - 7110 Strepy-Bracquegnies.

bottom of page