top of page

Voorwaarden

1. Definitie
 

“COMPUTER TELECOM”: COMPUTER TELECOM, met maatschappelijke zetel te 7110 Strépy-Bracquegnies, Rue de la Croix du Maïeur 15, BCE nr. 0878.785.851. “De klant”: Medecontractant vermeld in de documenten uitgegeven door COMPUTER TELECOM.


2. Aanvaarding van voorwaarden en reikwijdte
 

Behoudens bijzondere voorwaarden vermeld op de voorzijde en voor akkoord ondertekend door de klant, zijn enkel deze algemene voorwaarden geldig. De betrekkingen tussen partijen worden beheerst door deze algemene voorwaarden, behoudens de bijzondere voorwaarden die op de voorzijde zijn weergegeven.


Deze algemene voorwaarden vervangen deze die eventueel in de klantendocumenten van COMPUTER TELECOM zijn opgenomen. De klant erkent uitdrukkelijk deze te hebben gelezen, zich eraan te houden door uitdrukkelijk af te zien van het gebruik van die van hem, die dus niet tegenstelbaar zal zijn aan COMPUTER TELECOM, en dit bij aanvaarding van het aanbod of de bestelling, zodat COMPUTER TELECOM formeel de toepassing van elke clausule die op de documenten van de klant voorkomt, prevaleert altijd die van COMPUTER TELECOM (algemeen of specifiek).


3. Geldigheid van aanbiedingen
 

De aanbiedingen van COMPUTER TELECOM zijn dertig dagen geldig en zijn gebaseerd op de geldende prijzen op het ogenblik van hun uitgifte. Na deze periode zijn ze alleen nog geldig ter informatie. De levering van prijzen, tarieven en offertes door COMPUTER TELECOM houdt als dusdanig geen verbintenis in, die pas geldig zal zijn na schriftelijke aanvaarding van voornoemd aanbod door de klant.


4. Leveringsvoorwaarden
 

heeft) Elke bestelde hoeveelheid wordt gefactureerd en volgens afspraak door COMPUTER TELECOM geleverd en indien nodig geïnstalleerd. COMPUTER TELECOM zal geen enkele levering of dienst van welke aard dan ook uitvoeren vóór betaling van een voorschot door de klant gelijk aan 35% van het bedrag van de bestelling.


b) De klant beschikt over een termijn van maximaal drie maanden vanaf de factuurdatum om zijn goederen op te halen of in ontvangst te nemen. Na deze periode kunnen de goederen onvoorwaardelijk worden teruggestuurd naar COMPUTER TELECOM, zelfs als ze volledig zijn betaald, na een ingebrekestelling van meer dan vijftien kalenderdagen.


c) De bestelde en desgevallend geleverde of geïnstalleerde goederen blijven volledig eigendom van COMPUTER TELECOM zolang ze niet volledig zijn betaald (clausules van eigendomsvoorbehoud). De risico's worden echter overgedragen aan de klant, die alle risico's van welke aard dan ook draagt, zelfs verlies, overmacht of toevallige gebeurtenis. In geval van faillissement of andere concurrentiesituatie kan COMPUTER TELECOM onbetaalde goederen terugnemen onder het eigendomsvoorbehoud.


d) De leverings- en, indien van toepassing, installatietermijnen vermeld in de prijsopgave zijn geen fatale termijnen en gelden bij benadering, zodat een verlenging van de termijnen in geen geval de annulering van de betreffende bestellingen en contracten met zich meebrengt. van schadevergoeding, behalve in het specifieke geval vermeld in punt 4 e).


e) Indien er strikte deadlines zijn vastgelegd, kan COMPUTER TELECOM niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering en, indien van toepassing, bij de installatie, die het gevolg kunnen zijn van een wijziging van de oorspronkelijke bestelling door de klant, een vertraging in de verzending van nuttige informatie of documenten van de klant, of zelfs het niet betalen van achterstallige facturen. Dit artikel is ook van toepassing in geval van overmacht.


f) Bij overschrijding van de termijnen met meer dan dertig werkdagen, heeft de professionele klant (geen natuurlijke persoon) het recht om COMPUTER TELECOM per aangetekende brief een nieuwe redelijke termijn te stellen en hem te waarschuwen dat na deze termijn de professionele klant gerechtigd om bij aangetekende brief geheel of gedeeltelijk af te zien van de nog niet uitgevoerde leveringen of desgevallend plaatsingen. Alle andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op schadevergoeding, zijn uitgesloten.


5. Wijze van uitvoering
 

COMPUTER TELECOM gaat geen garantie- of resultaatsverbintenis aan, maar een middelenverbintenis. Dit betekent dat COMPUTER TELECOM zich ertoe verbindt om alles in het werk te stellen om binnen een redelijke termijn aan het verzoek van de klant te voldoen. Leveringen vinden plaats op basis van beschikbaarheid bij fabrikanten. COMPUTER TELECOM behoudt zich het recht voor om deelleveringen te doen, wat aanleiding geeft tot afzonderlijke facturatie. Alle leverings- en vrachtkosten
zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant.


6. Betalingen - Facturen - Geschillen
 

a) Behoudens andersluidend beding zijn facturen contant en zonder korting betaalbaar. Alle kosten met betrekking tot incasso's en invorderingskosten zijn ten laste van de klant.


b) Elke klacht met betrekking tot een factuur moet schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van acht dagen vanaf de datum van ontvangst van de factuur, bij gebreke waarvan deze als volledig en onvoorwaardelijk aanvaard wordt beschouwd.

 

c) Geschillen met betrekking tot de kwaliteit of kwantiteit van geleverde zaken dienen, voor zover bekend, direct bij levering of installatie te worden voorgelegd. Bij ontdekking van een verborgen gebrek wordt hiervan uiterlijk binnen de dertig dagen per aangetekend schrijven opzegging gedaan, op straffe van verval.


d) Elke vertraging in de betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding geven tot de toepassing van verwijlintresten van 12% per jaar vanaf de vervaldag van de verschuldigde bedragen, evenals een verhoging van rechtswege en zonder ingebrekestelling. 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100 forfaitaire schadevergoeding. Deze clausule is geldig onafhankelijk van eventuele gerechtskosten en procedurele vergoedingen in geval van een beroep op gerechtelijke procedures door COMPUTER TELECOM.


e) In geval van laattijdige betaling kunnen de producten, indien er nog lopende bestellingen zijn, pas geleverd en geïnstalleerd worden na volledige betaling van de hoofdsom en bijkomende en contante betaling van de lopende bestellingen.


f) In geval van een overeenkomst gesloten met een natuurlijke persoon handelend als consument in de zin van het Wetboek van economisch recht, en enkel in dit geval, kan de klant ten opzichte van COMPUTER TELECOM een beroep doen op het boetebeding voorzien in artikel 7 d) van deze algemene voorwaarden in geval van een contractuele fout begaan door COMPUTER TELECOM, onverminderd het bepaalde in de artikelen 4 c) en 7 b) en c).


g) Elke betalingsachterstand gelijk aan drie maanden dienstverlening kan door COMPUTER TELECOM worden beschouwd als resulterend in een eenzijdige beëindiging van het contract door de klant.


7. Annulering van de bestelling – Beëindiging van contracten voor bepaalde tijd

    (disclaimer)
 

De annulering van een bestelling geplaatst door een professionele of particuliere klant, evenals de beëindiging van het door de klant voor bepaalde tijd afgesloten contract vóór de tussen partijen overeengekomen contractduur, geeft aanleiding tot de betaling van een schadevergoeding ten gunste van van COMPUTER TELECOM. Deze schadevergoeding mag niet lager zijn dan 15% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van COMPUTER TELECOM om de werkelijk geleden schade te verhalen en de voortzetting van de overeenkomst en de uitvoering ervan te eisen.


8. Beëindiging van contracten van onbepaalde duur (Opzegging)
 

In geval van een contract van onbepaalde duur dient de partij die de overeenkomst wil beëindigen een opzegtermijn van zes maanden in acht te nemen, die per aangetekende brief wordt meegedeeld. Deze opzegging gaat in op de eerste dag van de maand volgend op die waarin zij is meegedeeld.


9. Fabrieksgarantie
 

COMPUTER TELECOM aanvaardt, in het kader van de levering van goederen en de installatie van producten, geen enkele garantie van de verkochte producten met betrekking tot hun eventuele gebreken, deze wordt verleend door de fabrikant en is algemeen bekend bij de klant.


In elk geval blijft de aansprakelijkheid van COMPUTER TELECOM in geval van directe of indirecte schade veroorzaakt aan de machines als gevolg van een defect van een product, beperkt tot het maximumbedrag van de waarde van het contract.


10. Verantwoordelijkheden – Onderaanneming
 

a) COMPUTER TELECOM is verantwoordelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade toegebracht aan de machines door haar technici in het kader van de dienstverlening, en dit enkel in geval van een ernstige fout van haar kant. Daarom ziet de klant uitdrukkelijk af van elk verhaal tegen COMPUTER TELECOM in elk ander geval van aansprakelijkheid, behalve natuurlijk in geval van fraude.


b) Herstel van enige schade veroorzaakt aan de klant kan door COMPUTER TELECOM worden uitgevoerd, hetzij in natura of op gelijkwaardige wijze, naar keuze van COMPUTER TELECOM.


In elk geval mag de vergoeding die uit deze schade voortvloeit, de waarde van het contract niet overschrijden, met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding.


De klant ziet uitdrukkelijk af van elk verhaal tegen COMPUTER TELECOM als gevolg van de uitvoering van dit contract voor andere schade dan hierboven vermeld.


COMPUTER TELECOM is dus niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de niet-uitvoering van het contract in geval van overmacht of als de schade het gevolg zou zijn van een fout van welke aard dan ook van de klant.


c) COMPUTER TELECOM behoudt zich het recht voor om de uit te voeren diensten uit te besteden aan derden, COMPUTER TELECOM specificeert dat het niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade, schade, fouten of omissies, onderbrekingen, defecten, diefstal en vernietiging veroorzaakt door genoemde onderaannemer. Evenzo is COMPUTER TELECOM op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verlies van computergegevens die op het systeem van zijn onderaannemer zijn opgeslagen. In het geval dat COMPUTER TELECOM beslist om tussen te komen als een commercieel gebaar, verbindt zij zich er enkel toe om de nodige correctie of herstelling uit te voeren, zonder de klant bijkomende schadevergoeding te moeten toekennen.


11. Auteursrecht


COMPUTER TELECOM blijft de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten, inclusief copyright, op al zijn computercreaties en prestaties. Geen overdracht of licentie van deze rechten op de creaties wordt niet verleend, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. COMPUTER TELECOM blijft in alle gevallen de eigenaar van de computerbestanden en draagt, behoudens schriftelijk akkoord van de partijen, haar bronnen niet over.


12. Jurisdictie en toepasselijk recht


Alleen het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, afdeling Bergen, bevoegd om kennis te nemen van het geschil, met dien verstande dat wat de kantonnale materiële bevoegdheid betreft, de vrederechter van het kanton La Louvière territoriaal bevoegd is.

bottom of page